!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Att bo i bostadsrätt

Att trivas i en bostadsrättsförening

I ett flerfamiljshus bor man nära sina grannar. Det innebär många möjligheter till gemenskap och trivsel. Men det ställer också krav på oss som bor där att inte störa varandra och att ha tålamod med varandras sätt att leva. Att visa respekt gentemot sina grannar är en självklarhet för att alla ska trivas. 

En bostadsrättsförening förvaltas av sina medlemmar. Detta förutsätter engagemang från medlemmarna vilket stimuleras av en god trivsel. Att bo i bostadsrätt innebär både rättigheter och skyldigheter, i menyn till vänster hittar du information kring dessa. Nedan finner du också lite generell information om att bo och trivas i en bostadsrätt inom BRF Mörbyskogen 2.

 

Bostadsrättsföreningen och dess medlemmar

Genom att äga och bo i bostadsrätt har du större möjligheter att påverka både kostnader och standard än i en hyresrätt. Du har ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i men du har också ett ansvar för våra gemensamma fastigheter. Det gäller både dig, dina familjemedlemmar och gäster. Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerad i Bostadsrättslagen och stadgarna samt de trivselregler medlemmarna fastställer på stämman.

En bostadsrättsförening är en juridisk person som äger hela fastigheten, alltså även den lägenhet som Du i egenskap av bostadsrättshavare har köpt rätten till att bo i. Medlemskap i föreningen är en grundläggande förutsättning för ägandet av bostadsrätten med de rättigheter och skyldigheter som det innebär. Medlemskapet i en bostadsrättsförening innebär att bostadsrättshavaren är delägare i föreningens fastigheter med det andelstal som är uträknad för varje lägenhet. Andelens och årsavgiftens storlek är beroende av lägenhetens yta och läge i huset. Med andelen följer en rättighet för bostadsrättshavaren att nyttja lägenheten som bostad. En av de viktigaste grundtankarna med en bostadsrättsförening är att medlemmarna genom det gemensamma ägandet och aktiva ansvarstagandet för fastigheterna har möjlighet att själva påverka sin boendemiljö, både när det gäller kostnader och kvalitet. Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter regleras i dels bostadsrättslagen (BrL), dels i föreningens stadgar och trivselregler. Det är varje medlems skyldighet att sätta sig in i de lagar, stadgar och regler som styr innehavet av bostadsrätten.

 

Medlemmens ansvar för den egna lägenheten

Bostadsrättshavaren är skyldig, i enlighet med bostadsrättslagen och föreningens stadgar, att på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Bostadsrättshavaren ansvarar således för lägenhetens inre underhåll, dvs allt i den egna lägenheten innanför ytterdörrens utsida utom sådant som avser uppvärmnings- och ventilationssystem samt stamledningar för avlopp, värme, vatten och el.

En detaljerad uppställning över ansvarsfördelningen mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen när det gäller underhåll och reparation av den egna lägenheten återfinns i stadgarana.

Styrelsen understryker vikten av att alltid ha en hemförsäkring kompletterad med tilläggsförsäkringen för bostadsrätt i händelse att en skada skulle inträffa i lägenheten.

 

Föreningens stadgar
Du kan läsa mer om föreningens stadgar här. I stadgarna regleras hur föreningens verksamhet skall vara organiserad, vilken beslutsordning som gäller och vilka krav som ställs på dig som medlem. Ta del av stadgarna innan du blir medlem; som medlem åtar du dig att följa stadgarna.

En bostadsrättsförening ska följa bostadsrättslagen samt de av stämman antagna stadgarna.

 

Föreningsstämman
Varje år före juni månads utgång hålls ordinarie föreningsstämma. Till stämman kallas samtliga medlemmar genom en kallelse, som läggs i medlemmarnas brevlådor och som dessutom anslås på anslagstavlor i varje port. Vid omröstning på stämman har varje bostadsrätt en röst. På stämman redovisar styrelsen sin årsredovisning som bl. a beskriver viktigare händelser under året samt redovisar årets ekonomiska utfall. Årsredovisningen innehåller även ett förslag till budget för det kommande året. Stämman väljer också styrelse, revisorer och valberedning.

 

Styrelsen
Föreningens styrelse väljs av föreningens medlemmar på föreningsstämman. Styrelsens sammansättning framgår av stadgarnas §24. Styrelsen sammanträder normalt en gång i månaden utom under sommarmånaderna. Namnen på styrelseledamöterna finns anslagna i entrén till respektive hus, samt under underrubriken "Styrelse".

 

Information till medlemmarna
I informationsbladet ”Styrelsen Informerar”, som normalt ges ut sex gånger om året, lämnar styrelsen information om föreningens aktuella frågor. Informationsbladet läggs i brevlådan i varje lägenhet och tidigare utgåvor finns att tillgå digitalt här. Medlemmarna är välkomna att ställa frågor och föreslå åtgärder via kontaktformuläret här.

  

Reparation och ombyggnad
Väsentliga förändringar i den egna lägenheten måste skriftligen anmälas till styrelsen för att godkännas innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om regler för reparationer och ombyggnad här.

 

Föreningens ansvar för fastigheterna
Bostadsrättsföreningen ansvarar för underhåll och reparationer av husens värme- och ventilationssystem, stamledningar för vatten, avlopp och elektricitet, gemensamma utrymmen såsom trapphus, källare och tvättstugor, garage och parkeringsplatser samt av fastighetens parkområden. Medlem som upptäcker fel, skada eller onormalt slitage på sådant som föreningen ansvarar för ska snarast anmäla det till föreningens fastighetsskötare.

 

Förvaltning
Information om föreningens tekniska förvaltning finns under rubriken Fastighetsskötare/-förvaltning.

Information om föreningens ekonomiska förvaltning finns under rubriken Ekonomisk förvaltning

 

Fastighetsexpeditionen
Föreningens fastighetsexpedition är belägen intill f.d. panncentralen, Mörbydalen 1. Telefonnummer och mer information hittar du under rubriken "Kontakter" här.

 

Felanmälningar och jourtjänst
Fel, för vilka föreningen ansvarar, ska omgående anmälas till föreningens fastighetsskötare så snart som felet har upptäcks. Om t.ex. ett stopp i avlopp eller ett vattenläckage inte anmäls omgående, kan bostadsrättshavaren hållas ansvarig för förekommande följdskador. Kontaktuppgifter och mer information om felanmälan hittar du under rubriken "Felanmälan" här.

 

Brand
Anvisningar hur du kan skydda ditt hem mot bränder och vad du bör göra i händelse av att det börjar brinna finns i form av en broschyr utgiven av Räddningsverket, du hittar den här. I händelse av brand måste brandfordon och ambulanser kunna komma fram; parkera därför inte på föreningens vägar och brandkårsgator.

 

Grannsamverkan
Föreningens grannsamverkan innebär att medlemmarna är vaksamma och håller god kontakt med grannarna. För att hålla kontakt med de boende och styrelsen finns för varje trappuppgång minst ett portombud utsett. Vi har också en huvudkontaktman för samarbetet med polisen. Namnen på portombuden, huvudkontaktmannen och deras telefonnummer finns anslagna i varje port.

 

Kabel-TV
Genom föreningens försorg distribueras analogt och digitalt ett dussintal av de vanligaste TV-kanalerna till varje lägenhet av ComHem, utöver kabel-TV tillhandahåller ComHem också föreningen med bredband/Internetanslutning samt internettelefoni.

 

Hushållssopor och annat avfall
För hushållsavfall finns sopstationer utanför bostadshusen. För mindre grovsopor och returglas finns kärl i grovsoprummet intill gamla panncentralen Mörbydalen 1. Mer detaljerad information för hantering av avfall återfinns här.

Uppdaterad 2017-08-19