!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkering

Platser och garage att hyra
Föreningens garage- och parkeringsplatser är i första hand avsedda för föreningens bostadsrättshavare och lokalhyresgästers egna bilar. Önskemål om att hyra uppställningsplats fylls i i det här formuläret. För tecknande av avtal för uppställningsplats utgår en administrativ avgift (f.n. 350 kr + moms). Uppsägning av garage- och parkeringsplats sker i det här formuläret. Uppsägningstiden är tre månader.

Garage- och parkeringsplatserna är avsedda för uppställning av personbilar. Garagen får inte användas som lagerlokal eller verkstad. Garagens elsystem är dimensionerat endast för belysning, varför motorvärmare och värmeelement inte får anslutas. Inom föreningens område finns emellertid 11 parkeringsplatser utomhus med elanslutning för motorvärmare.

 

Besöksparkering
För besökare finns det 25 avgiftsbelagda besöksparkeringsplatser, av dessa besöksplatser ligger 17 platser på Mörbydalen mitt emot Mörbydalen 6-8-10 och 8 platser på parkeringsdäcket G3 med infart från Mörbyleden. För priser se skyltning vid parkeringsautomaterna.

På föreningens mark, utom på särskilt markerade platser, råder parkeringsförbud. Dock medges tillfällig uppställning av fordon i högst 15 minuter (för personer med handikapptillstånd högst 30 minuter) utanför port för på- och avlastning av större mängder gods. Fordonet ska under denna tid hållas under uppsikt så att det inte hindrar utryckningsfordon, sjuktransporter, färdtjänst och taxi, samt sop- och avfallsbilar eller snöröjning. Föreningens område bevakas av Länsparkerings Bevakning i syfte att förhindra otillåten parkering.

Uppdaterad 2017-10-10