!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Reparationer och underhåll

För många nya medlemmar blir en av de första aktiviteterna att renovera sin nyköpta bostadsrättslägenhet. Här informerar därför lite kring vad som gäller vid arbeten i lägenheten. Bostadsrättslagen samt föreningens stadgar och trivselregler reglerar detta.

 

Vilka ändringar i lägenheten får man göra?

En bostadsrättshavare har ganska stor rätt att göra förändringar i sin lägenhet. Som medlem bestämmer du själv vilken typ av golv eller ytskikt på väggar du vill ha. Detta är en naturlig följd av att det är bostadsrättshavaren som har underhållsskyldigheten för lägenhetens inre. Bostadsrättshavaren ansvarar således för lägenhetens inre underhåll, dvs. allt i den egna lägenheten innanför ytterdörrens och fönstrens utsida utom sådant som avser uppvärmnings- och ventilationssystem samt ledningar för avlopp, värme, vatten och el. 

 

Det finns vissa förändringar i lägenheten som kräver styrelsens tillstånd. Dit hör:

  • ingrepp i bärande konstruktion
  • ändring av befintliga ledningar för värme, vatten och avlopp
  • andra väsentliga ändringar i lägenheten

Sådana ändringar ska skriftligen anmälas till styrelsen för att godkännas innan arbetet påbörjas. Anmälan ska göras på särskild blankett som finns på fastighetsexpeditionen och på föreningens hemsida (www.morbyskogen2.se). För vissa ombyggnadsarbeten krävs dessutom bygganmälan eller bygglov samt startbesked från kommunen. Styrelsen har en mycket restriktiv hållning till ingrepp i bärande väggar. Detta på grund av husens konstruktion.

Vid reparations- och underhållsarbeten är det av största vikt att du anlitar seriösa hantverkare. För vatten- och avloppsarbeten och våtrumsinredningar kräver försäkringsbolagen att arbetet utförs med fackmannamässig omsorg av behöriga hantverkare. För elinstallationer är det uttryckligen förbjudet enligt lag att själv utföra vissa elektriska montage. Detta måste utföras av behörig fackman.

 

Bidrag till ljuddämpande undergolv

Vid renovering av lägenheter är det vanligt att medlemmar byter golvbeläggning. Vi har vid upprepade tillfällen fått anmälningar att de nya golven medfört att stegljud hörs mycket tydligare i lägenheten under. Styrelsen har därför beslutat att stimulera medlemmar till bättre ljudisolering genom att ge ett bidrag med upp till 50 kr/m2 för ljuddämpande undergolv. Det finns några produkter som väsentligt reducerar steg- och trumljud, t ex Pergo Sondblock och Decibex.

Ansökan om bidrag görs på blanketten ”Ansökan om tillstånd till ändring i lägenhet”. För att erhålla bidraget behöver medlemmen sedan styrka att ljudisolering utförts. Kopior av inköpskvitton och fotografi som visar att produkten ligger på plats kompletteras till ansökan innan utbetalning sker.

 

Störande arbete

Renovering av lägenhet medför alltid störande ljud. Det är mer eller mindre ofrånkomligt. Tider då störande arbeten får utföras framgår av föreningens trivselregler.

För att ändå kunna upprätthålla trivsel i föreningen är det viktigt att grannar informeras i god tid om när störande ljud inträffar. Vid t.ex. slagborrning i betongväggar är det inte bara de närmsta grannarna som störs. Den typen av ljud hörs i hela huset. Anslå därför i husets portar ca två veckor innan när de störande ljuden kommer att inträffa. Lämna kontaktuppgifter så grannar kan nå er för direktinformation om störningstillfällena. Det är särskilt viktigt för grannar med hund, då hundar lätt kan få panik av den typen av ljud.

 

Parkering av fordon

Information om p-platser, garage och besöksparkering finns på föreningens hemsida.

För hantverkares fordon gäller samma parkeringsregler som för medlemmar i övrigt. På föreningens mark, utom på särskilt markerade platser, råder parkeringsförbud. Dock medges tillfällig uppställning av fordon i högst 15 minuter utanför port för på- och avlastning av större mängder gods. Fordonet ska under denna tid hållas under uppsikt så att det inte hindrar utryckningsfordon, sjuktransporter, färdtjänst, taxi, sop- och avfallsbilar eller snöröjning.

 

Hantering av avfall

Byggavfall får inte läggas i föreningens grovsoprum. Detta är avsett för avfall som uppstår till vardags. Byggavfall ska förvaras inom lägenheten tills det bortforslas. Medlem kan ansöka om tillstånd för att under högst ett dygn tillfälligt samla byggavfall utomhus för bortforsling. Föreningen anvisar plats.

 

Ansvar

Gentemot föreningen och grannar är du ansvarig för skada som kan uppstå i samband med ändringsarbeten eller som uppkommer som följd av gjorda ändringarna i lägenheten. Det gäller oavsett om du utför arbetet själv eller anlitar hantverkare. Vi rekommenderar varje medlem att komplettera sin hemförsäkring med det särskilda bostadsrättstillägget.

Föreningen förbehåller sig rätten att besiktiga ändringsarbeten om vi befarar att anvisningar inte har följts.

 

Du kan läsa mer om reparationer och underhåll i föreningens stadgar och trivselregler

Uppdaterad 2017-01-21